Bezpečnostní předpisy

 

- Používejte pouze originální palivo pro bio-krby, bio-alkohol nebo denaturovaný 96% ethanol.
- V žádném případě nepoužívejte jiné látky pro spalování.
Krb je vyroben pro dekorační účely a není určen pro pravidelné vyhřívání místnosti.
- Krb je určen k osobnímu použití, nikoliv pro komerční účely (kromě speciálně určených k tomu produktů, popř. obraťte se na technickou podporu zde).
- Bio-krb musí být namontován zásadně na pevnou zeď z nehořlavých materiálů (kromě speciálně vyrobených produktů k zabudovaní do nábytku a volně stojících typů krbů).
- Bio-krb spaluje kyslík v místnosti, kde se nachází. Tato místnost proto musí být pravidelně a dobře větrána (otevřením oken, mikroventilací).
- Příznakem nedostatku kyslíku je náhlá slabost a špatné soustředění. Zhasněte bio-krb a jděte na čerstvý vzduch.
- Obsah pokoje, kde je umístěn bio-krb musí mít minimálně 63 m3 (například při standardní výšce stropu 2,6 m musí být plocha pokoje větší než 24 m2).
- Nedoporučujeme umístění více než jednoho bio-krbu v jednom pokoji.
- Nenechávejte otevřený plamen bio-krbu bez dohledu !!!
- Části krbu blízko plamene se stávají extrémně horké! Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při zaházení s krbem.

 

UPOZORNĚNÍ:

- Při hoření bio-alkoholu se krb silně ohřívá. Nedotýkejte se krbu, pokud plamen hoří.
- Počkejte 15 min po dohoření, než se můžete krbu bezpečně dotýkat.
- Bio-krb není určený pro ohřívání čehokoliv.
- Uchovejte obalový materiál mimo dosah dětí. Riziko udušení!
- Hořák bio-krbu s palivem a  bio-alkohol uchovejte mimo dosah slunce, tepla.
- Ukládejte palivo a jakékoli hořlavé věci minimálně 1 metr od bio-krbu.
- Bezpečná vzdálenost bio-krbu od záclon a závěsů je 2 metry.

 

UPOZORNĚNÍ:

 

- Vyhněte se průvanu v místnosti, kde hoří Bio-krb.
- Držte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti při hoření krbu a dále 1-2 hodiny.
- Pamatujte, že bio-alkohol v hořáku smí být maximálně do  2/3 jeho obsahu.
- Ventilační otvory, pokud je krb má, nesmí být ucpané nebo překryté.
- Nenakládejte neodborně se zařízením. Bezpečný provoz zařízení je garantován pouze pokud zařízení zůstává v původním stavu. Nikdy nefoukejte na plameny. Může to způsobit vyšlehnutí plamene a hrozí nebezpečí popálení.
- V případě poškození bio-krbu nepokoušejte se ho opravit sami, kontaktujte službu servisu zde. Je zakázáno používat krb dál.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K PALIVU

 

- Pečlivě přečtěte návod na bio-alkohol, než začnete s jeho používáním.
- Skladujte ho uzavřené v chladném, suchém a dobře větraném prostoru. Zajistěte dobré větrání  při zemi, jelikož plyny jsou těžší než vzduch a může docházet k jejich nashromáždění ve vysokých koncentracích při podlaze, v odtokových kanálech a sklepech.
- Obsahuje ethylalkohol. Není určen ke konzumaci!
- Neskladujte víc než 5 litrů bio-alkoholu. 
- Udržujte lahve a nádrže s palivem těsně uzavřené.
- Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí a zvířat.
- Nesmí být likvidováno společně s běžným domácím odpadem. Nesmí se dostat do kanalizace. Ohledně vracení výrobku kontaktujte, prosím, prodejce nebo výrobce.

 

PRVNÍ POMOC:

 

- Při zasažení kůže omyjte vodou a mýdlem!
- Po nadýchání dodejte čerstvý vzduch, pokud je potřeba, proveďte dýchaní z úst do úst.
- Při zasažení očí oplachujte proudem tekoucí vody po dobu několika minut!
- Při požití důkladně vypláchněte ústa a vypijte nejméně 0,5 l čisté vody a vyvolejte zvracení!
- V případě jakýchkoli potíží okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

 

R11    Vysoce hořlavý!
S2      Uchovávejte mimo dosah dětí!
S7      Uchovávejte obal těsně uzavřený!
S16     Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení!
Zákaz kouření!

 

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

 

- Vhodný hasicí prostředek: hasicí prášek nebo hasicí vodní přístroj. S větším ohněm bojujte s hasicím vodním přístrojem nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.
- Je nutné, aby vždy byl po ruce  vhodný přístroj na hašení.
- Zvláštní nebezpečí způsobené materiály: odpadní zplodiny nebo plyny, vzniklé při spalováni mohou vytvářet výbušnou směs plynů a vzduchu.
- Učiňte opatření vedoucí k zabránění elektrostatických výbojů. Držte mimo dosah zdrojů vznícení. 
- Zákaz kouření.

 

 


 

NÁVOD NA POUŽVÁNÍ BIO-KRBU

 

 

Náš produkt Vám umožní navodit příjemné teplo a komfort v jakémkoli bytě či domě bez komínu. Tento druh krbu spaluje speciální bio-alkohol nebo denaturovaný 96% ethanol, proto nevyžaduje téměř žádnou údržbu a má snadnou montáž.

Pečlivě přečtěte tento návod před instalací krbu a pak jej uschovejte pro případné další použití. Při prodeji musí být návod předán jako součást zařízení.

Výrobce a prodejce nezodpovídá za škodu způsobenou špatnou instalací nebo údržbou výrobku.

 

INSTALACE A MONTÁŽ

 

UPOZORNĚNÍ:

 

- Zařízení může být použito pouze pod dohledem dospělého a nikdy ne dětmi nebo jinými osobami, které nebyly seznámeny s návodem na použití.
- Krb nesmí být použit osobami, které mají omezené schopnosti pohybu nebo rozumu, a také osobami bez dostatečných zkušeností.
- Zařízení, které je určeno pro montáž na stěnu, nesmí být za žádných okolností použito jako volně stojící.
- Bio-krb musí být namontován zásadně na pevnou zeď  z nehořlavých materiálů, kromě volně stojících typů krbů, v tom případě se ujistěte, že krb stojí na pevném a rovném povrchu.
- Ujistěte se, že se na stropech nebo zdech  nekumuluje teplo, např. u nízkoenergetických domů.
- Neinstalujte krb do místnosti, kde jsou zkřížené proudy vzduchu.
- Zabraňte pohybům v okolí krbu !!!
- Pro závěsné typy krbů je předepsaná vzdálenost od podlahy do oblasti hoření minimálně 60 cm.
- Minimální vzdálenost od stropu do oblasti hoření je 1,8 metru.
- Je zakázáno pohybovat s krbem pokud  se užívá, nebo je hořák naplněn bio-etanolem.

 

ZAČÁTEK

 

1. Před instalací pečlivě odstraňte  veškerý obalový a informační materiál.
2. Ujistěte se, že místo instalace odpovídá bezpečnostním předpisům (viz. nahoře) a je zaručena bezpečná vzdálenost 1 metr od krbu ve všech směrech.
3. Zkontrolujte obsah balení, případně kontaktujte dodavatele. 
4. Řiďte se celostátními nebo místními pravidly pro instalační/pracovní postupy.
5. Zkontrolujete zda instalační materiál pro ukotvení krbu souhlasí s typem vaší zdi.  Pro ukotvení bio-krb nevyžaduje žádné další speciální elementy (dráty atd.)
6. Postupujte přesně podle montážního návodu. Instalujte krb. Pokud je krb těžký, pro instalaci potřebujete pomoc jiné osoby.
7. Rozbalte příslušenství a porovnejte se seznamem obsahu. Instalujte příslušenství.

 

OBSAH BALENÍ

 

1. Bio-krb.
2. Nádoba(y) pro líh - hořák(y).
3. Zhasínač plamene nebo rukojeť pro posunutí pokličky hořáku.
4. Měřicí nádoba
5. Nálevka
6. Komponenty pro montáž

horak
SESTAVENÍ HOŘÁKU

 

1. Vložte hořák do krbu, otvorem nahoru. V žádném případě hořák nesmí být nakloněn nebo klouzat.
2. Poklička pro hořák, pokud ji máte, musí být volně položená na hořák tak, aby nic nebránilo regulaci otvoru pro hoření, a vodítka byla zapuštěna dovnitř hořáku.
3. V případě použití krbu venku instalujte zahrádku proti větru. Instalujte ji  před nasazením hořáku do krbu  úzkou částí dolů.

 

PLNĚNÍ HOŘÁKU

 

UPOZORNĚNÍ:

 

- Nekuřte, nejezte a také nepijte pokud plníte nádoby bio-etanolem.
- Nikdy nenalévejte bio-alkohol do otevřeného ohně !!!
- Nikdy nenalévejte bio-alkohol do horkého hořáku. Musíte počkat 15 minut, než hořák vychladne.
- Rozlité palivo zanechává matné skvrny na parketách a lesklých lakovaných částech krbu. Proto použijte nálevku a měřicí nádobu.

 

1. Před prvním použitím musíte nádobu - hořák na bio-alkohol důkladně vyčistit. Použijte teplou vodu a saponát.
2.  Nalijte bio-alkohol do nádoby - hořáku, maximálně na 2/3 jeho obsahu. 
3. Při přelití bio-alkoholu utřete místo suchým hadrem a umyjte vodou, aby se zabránilo hoření mimo hořák a nedošlo ke vznícení od plamenů hořáku.
4. Odstavte láhev s bio-etanolem a nálevku minimálně 1 metr od krbu.

 

ZAPÁLENÍ

 

zapaleni

- Dodržujte vždy bezpečnou vzdálenost od krbu a podpalujte ho vždy pouze ze strany.
- Nikdy nerozfoukávejte oheň, zvlášť za pomoci přístrojů.
- Nekuřte, když zapalujete oheň v bio-krbu.
- Během 10-ti minut oheň dosáhne určené velikosti a teploty.
- Nikdy nezapalujte bio-etanol rovnou zapalovačem, dodržujte následující postup:

1. Pro zapálení krbu použijte zhasínač plamene nebo rukojeť pro regulaci otvoru hořáku.
2. Omočte úzkou kovovou špičku zhasínače nebo rukojeti uvnitř nádoby s bio-etanolem. Dbejte aby kapky stékaly zpět do nádoby.
3. Postavte se  stranou od krbu a zapalovačem zapalte špičku rukojeti.
4. Vložte špičku hořící rukojeti dovnitř nádoby a zapalte bio-etanol.
5. Pokud se oheň nezapálil, opakujte kroky 1 až 4 ještě jednou.

 

HAŠENÍ

 

UPOZORNĚNI:

 

- Nikdy nehaste oheň vodou!
- Pokud je to možné, nechte bio-alkohol dohořet, to zabraní nevyžádanému rozhoření zbytku paliva při dalším užívání bio-krbu a vyloučí vybuchnutí při opakovaném zapálení.

 

1. Použijte zhasínač plamene nebo rukojeť pro regulaci hořáku. Těsně zavřete nádobu, pokud plamen úplně nezhasne.
2. Počkejte 30 minut, až nádoba vychladne na pokojovou teplotu a můžete uklidit zbytky paliva. Použité palivo musí byt likvidováno ve sběrných střediscích odpadu a toxických látek.
3. Pokud plamen nezhasne hned, prosím uzavřete nádobu na delší dobu.
4. Vyvětrejte pokoj.

 

 

OBSLUHA KRBU A ÚDRŽBA

 

- Nádobu - hořák na bio-alkohol musíte pravidelné čistit. Použijte teplou vodu a saponát.
- Nádobu do bio-krbu je nutně měnit minimálně 2x ročně.
- Skvrny na krbu otřete hadrem s roztokem vody a malého množství mýdla.
- Nerezové části bio-krbu čistěte speciálním prostředkem na nerez.

 

UPOZORNĚNI:

 

- Nikdy nepoužívejte abrazivní prášky a tvrdé houby, zabráníte tak vzniku škrábanců. Výrobce nezodpovídá za škodu a poškození způsobené špatnou  údržbou výrobků.

 

LIKVIDACE

 

Krb, palivo a obalový materiál nepatří k domácímu odpadu. Tento odpad musí být odevzdán do recyklačního centra.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Bio-alkohol - je bioprodukt rostlinného charakteru. Proto je při hoření absolutně neškodný k  životnímu prostředí. Obsah vznikajícího kysličníku uhličitého je zcela shodný s růstem rostlin.

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 


Problém

Příčina a postup odstranění

 

Nemůžete zapálit bio-etanol.

 

Pokud nemůžete zapálit bio-etanol v hořáku po několika pokusech, může to být důsledkem toho, že alkohol se částečně  vypařil a přestal být hořlavý.
Odstraňte bio-etanol z nádoby a nalijte nový.

 

Nemůžete uhasit oheň

 

V případě, že oheň  neuhasl, otevřete nádobu  a rychle zavřete, ale bez použití síly. Pokud oheň ještě  stále hoří, zopakujte ten postup několikrát.

Pokud to nebude úspěšné, zavřete nádobu a nechte hasnoucí oheň  hořet pár minut před tím, než otevřete a prudce zavřete nádobu.

 

V případě požáru

 

Použijte pěnu odolnou proti alkoholu, karbon dioxid, nebo vhodnou hasicí látku. Je nutné, aby byl po ruce vhodný přístroj na hašení.

 


Požadavky na objem místnosti a větrání.

Objem místnosti m3

K. větrání *

315

0,2

105

0,6

63

1,0


* Poznámka
okna a dveře zavřeny:  0-0,5
okna pootevřena:      0,3-1,5
okna otevřena napůl:   5-10